ERASMUS mobilitātes apmaiņas programmas ietvaros uz Franciju, Parīzes modes profesionālo skolu Lycee Marie Laurencin (18.03.2019.)
ERASMUS mobilitātes apmaiņas programmas ietvaros uz Franciju, Parīzes modes...
Erudīts 2019 (15.02.2019.)
14. februārī Jelgavas Amatu vidusskolā notika erudīcijas konkurss ”Erudīts... " id="gal2_nright2658"...
2019. gada 12. februārī mazumtirdzniecības komercdardarbinieku 3. kursa audzēkņi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuru vadīja Eiropas Brīvprātīgā projekta dalībnieki (15.02.2019.)
Sadarbība ar “ERASMUS +” programmu Eiropas brīvprātīgā darba projektu...

PIEVIENOJIES

Aktuālie projekti RSS
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide ( 5. oktobris 08:07 )

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu


Projekta īstenošanas termiņš 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR, t.sk.:

Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta darbības

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
karjeras konsultanta pakalpojumi
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:

  • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai

Projekta mērķa grupa

nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk.:

  • ar zemu izglītības līmeni
  • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums
  • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu

 prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp

  • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9.pamatgrupas profesijās
  • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību izmaksas Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
Projekta aktualitātes Projekta jaunumi
Projekta ieviešanas kalendārs

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem