Jelgavas Amatu vidusskolas jauktais koris «Riti» piedalās Jelgavas apriņķa koru skatē (10.04.2018.)
" id="gal2_nright2456"...
Sacensības florbolā (05.04.2018.)
Mūsu skolas florbola komanda piedalījās AMI sporta kluba rīkotajās florbola...
Dalība profesionālās izglītības iestāžu erudīcijas konkursā 28.03.2018. “Erudīts 2018.” Jelgavas Tehnikumā (28.03.2018.)
" id="gal2_nright2439"...

PIEVIENOJIES


Šobrīd notiek izglītības programmu saskaņošana 2018. gada septembra uzņemšanai 1-gadīgajās profesionālās izglītības programmās nestrādājošiem jauniešiem. 





UZŅEMŠANA– JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ
 
jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada un 1,5 gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī


1 gada izglītības programma (2. kvalifikācijas līmenis) tiek īstenota no 26. februāra (pieteikšanās līdz 23. februārim)

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA KVALIFIKĀCIJA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Metālapstrāde  Atslēdznieks Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Metālapstrāde Frēzētājs Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Metālapstrāde Virpotājs Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Ēdināšanas pakalpojumi Konditors Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Šuvējs
Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Frizieru pakalpojumi Frizieris Pēc 12. klases
Dekoratīvā kosmētika Vizāžists Pēc 12. klases

  1,5 gada izglītības programma (3. kvalifikācijas līmenis) tiek īstenota no 15. janvāra (pieteikšanās līdz 12. janvārim)

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA KVALIFIKĀCIJA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Metālapstrāde Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs Pēc 12. klases
Grāmatvedība Grāmatvedis Pēc 12. klases
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists Pēc 12. klases
Restorānu pakalpojumi Viesmīlis Pēc 12. klases

Iesniedzamie dokumenti:
✔  iesniegums (skolas veidlapa)
✔  aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās)
✔  izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
✔  sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
✔  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
✔  4 fotokartītes 3x4 cm
✔  pases kopija (uzrādot oriģinālu)
 
Dokumentus pieņem:
no 2017. gada 1. novembra līdz 2018. gada  23. februārim ar mācību ilgumu 1 gads un no 2017. gada 1. novembra līdz 2018. gada 12. janvārim  ar mācību ilgumu 1,5 gads, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, Jelgavā, Akadēmijas ielā 25

 
Tālrunis uzziņām: 63022610; 63020305
e-pasts uzziņām:
 
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der TEV?

Jā, ja:
✔  esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
✔  esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts;
✔  esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
✔  esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:
✔  būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
✔  vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:
✔  vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
✔  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
✔  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;
✔  strādājošie un pašnodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:

  • ja uz mācību uzsākšanas brīdi un mācību laikā turpina strādāt kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie;
  • ja var savienot mācības ar darbu;

✔  jaunie vecāki, kuri šobrīd saņem bērna kopšanas pabalstu un ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:

  • ja uz mācību uzsākšanas brīdi ir darba attiecībās vai pašnodarbinātas personas un saņem bērnu kopšanas pabalstu;
  • ja var savienot mācības ar bērna kopšanu.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?
✔  1 gada izglītības programmās (2. kvalifikācijas līmenis) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases);
✔  1,5 gada izglītības programmās (3. kvalifikācijas līmenis) vari uzsākt mācības, ja Tev ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 12. klases).


JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

 
Mācību laikā:
✔  būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
✔  saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
✔  varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
✔  saņemsi karjeras atbalsta pasākumus,
✔  nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
✔  atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
✔  papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
 
Kvalifikācijas prakses laikā:
✔  15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
✔  apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
✔  apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,
✔  nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
 
Sīkāka informācija : www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 


Jelgavniecei Annai Pinkauskai ir tikai 22 gadi, bet jau divas profesijas, kas ļauj nopelnīt un, kā atzīst viņa pati, padarīt savus klientus laimīgākus un skaistākus. Viņa ir friziere un vizāžiste. Anna turpina mērķtiecīgi īstenot savus sapņus un ir ceļā uz trešo profesiju - mācās par grāmatvedi, lai liktu lietā gan savas, gan vīra prasmes, veidojot ģimenes uzņēmumu. 
Visu profesiju apgūšanā Anna devusi priekšroku mācībām Jelgavas Amatu vidusskolā, tajā skaitā divas no tām - programmā Jauniešu garantija. Annai tā bijusi lieliska iespēja iegūt jaunas, darba tirgū pieprasītas prasmes īsā laikā un savienot mācības ar darbu, jo neierobežo normēts darba laiks.

Projekta Jauniešu garantija 41 audzēknis absolvē Jelgavas Amatu vidusskolu. Audzēkņi ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju “pavārs”, “frizieris”, “vizāžists”. Daži jaunieši ir gatavi veidot savus mazos uzņēmumus, un citi ir gatavi doties strādāt uz Jelgavas un citu pilsētu uzņēmumiem.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome



 

Jelgavas Izglītības pārvalde



UNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem